Privacyverklaring

Om onze dienstverlening mogelijk te maken, verwerkt Ypsylon persoonsgegevens. Ypsylon vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen we deze gegevens gebruiken en hoe lang we deze bewaren. In deze privacyverklaring willen we dat op een transparante manier beschrijven. Ypsylon staat er in ieder geval voor in dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verzameld, gebruikt en bewaard.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overledenen en organisaties zijn volgens de wet géén persoonsgegevens. Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Onder directe persoonsgegevens vallen onder andere iemands geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer en patiëntendossier. Onder indirecte persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks over de persoon gaan, zoals WOZ-waarde, kentekennummer, de winst van een eenmanszaak en het IP-adres van een computer.

Waarom we persoonsgegevens verwerken?

Ypsylon verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ypsylon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om diensten aan u te leveren. Het kan hierbij gaan om diensten in het kader van Organisatieadvies, Loopbaanadvies, Re-integratie, Outplacement en Werving en Selectie. Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij gegevens over u verzamelen en bewaren.
  • Om u te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Het betreft hier met name de afdeling Werving en Selectie van Ypsylon. Wanneer u zich inschrijft in ons bestand, kunnen wij u benaderen op het moment dat wij beschikken over een voor u passende vacature.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of tijdens telefonisch onderhoud; bijvoorbeeld door een cv op onze website te uploaden of indien u gegevens over uw arbeids- of verzuim- situatie doorgeeft. 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Ypsylon zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

Delen met anderen

Ypsylon verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ypsylon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ypsylon gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ypsylon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ypsylon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] of 050 – 305 34 14.

Mei 2018