Een Team Assessment iets voor uw organisatie?

Hoe maakt u uw organisatie succesvoller? Natuurlijk, door te investeren in uw mensen. In hoeverre investeert u ook in uw teams?

‘Onderzoek van Gallup wijst uit dat Teameffectiviteit 75% bepalend is voor het succes van de organisatie’

Er zijn legio voorbeelden van effectieve en high performing teams. Denk alleen maar aan een succesvol voetbalteam, waarbij het behaalde succes vele malen groter is dan op basis van de samenstelling van individuele spelers mocht worden verwacht. Er zijn dan ook vele factoren die hierbij een rol spelen. Inzicht in individuele kwaliteiten en de teamdynamiek zijn van grote invloed op de prestaties van het team. Er zijn een aantal overeenkomsten te herkennen binnen effectieve teams:

  • De teamleden kennen en begrijpen elkaars individuele kwaliteiten
  • De teamleden zien het verband tussen kwaliteit en gedrag en kwaliteit en succes
  • In het team ontstaan partnerships waardoor elkaars kwaliteiten verder ontwikkeld worden
  • De teamleden benutten elkaars kwaliteiten om de te nemen acties te analyseren, te plannen en hier richting aan te geven

‘Teams die aandacht besteden aan elkaars kwaliteiten zijn 12,5% productiever’

Hoe presteren de teams binnen uw organisatie?

Besteedt uw organisatie aandacht aan teamontwikkeling?

Zijn uw leiders in staat om teams te laten excelleren?

Krijgt uw managementteam de aandacht die het nodig heeft om tot excellente resultaten te komen?

Op enkele uitzonderingen na, zal men binnen de meeste organisaties niet op alle drie de vragen volmondig ja kunnen antwoorden. Aandacht voor teams is er vaak wel in de vorm van een teambuildingsactiviteit met een oefening die vaak uitmondt in een gezellige borrel. Niet onbelangrijk natuurlijk. Maar in hoeverre wordt er op een professionele en constructieve wijze werk gemaakt van het bouwen aan een effectief en succesvol team?

Wat is een Team Assessment?

Ypsylon hanteert bij het vormgeven van het Teamassessment het Topteammodel (Steeman) wat bestaat uit negen elementen die men kan beïnvloeden om teams beter te laten presteren. Met behulp van het model stellen wij diverse diagnoses, waardoor overzicht ontstaat waar het team wel en niet goed op presteert. Vanuit deze analyse is het goed mogelijk om gerichte verbeter- en ontwikkelacties op te stellen. De diagnose geeft tevens weer op welk niveau het team presteert. Er worden vijf niveaus van presteren onderscheiden; 1. Niet presterend 2. Laag presterend, 3. Middelmatig presterend 4. Goed presterend en 5. Uitmuntend presterend.

Het model gaat ervan uit dat Leiderschap het meeste invloed heeft op het functioneren van het team en staat daarom centraal in het model. In de cirkel daaromheen zijn de elementen zichtbaar die na leiderschap het meest belangrijk zijn, Doel en Vertrouwen. In de cirkel daaromheen staan de overige elementen van een topteam. De drie elementen aan de bovenzijde van het model zijn de ’harde’ elementen. De drie elementen aan de onderzijde zijn de ‘zachtere’ elementen die zich in de onderstroom bevinden.

Voor ons is de essentie van het Team Assessment het in kaart brengen van de verschillende bouwstenen binnen het team, de dynamiek (bewuste en onbewuste processen) en de kern van de problematiek die eventuele verdere groei in de weg zit.

Wij zijn ons ervan bewust dat ook contextuele factoren een rol spelen in het teampresteren, zoals de relaties met andere teams of overkoepelende belangen vanuit de organisatie, maar ook de organisatiecultuur. In onze aanpak nemen wij deze externe factoren dan ook mee in het assessment.

Wat levert een teamassessment op?

  • Inzicht in het teampotentieel: welke teamrollen en competenties kunnen beter worden ingezet ten aanzien van de teamdoelen
  • Het effectief doorbreken van patronen en processen die verdere groei binnen het team en betere prestaties in de weg zitten
  • Voorkomen van potentiële conflicten en een betere onderlinge samenwerking door sterkere partnerships te bouwen
  • Vergroten van de onderlinge betrokkenheid, sterkere groepscohesie en een positieve dialoog
  • Presentatie en groepsrapportage met daarin handvatten voor verdere ontwikkeling richting een high performing team, zodat de teamperformance wordt vergroot

Hoe ziet de procedure eruit?

Voorafgaand aan het assessment is het relevant om de context en eventuele aandachtspunten van het team in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt het definitieve programma bepaalt. Voorafgaand aan het Team Assessment dienen deelnemers twee online vragenlijsten in te vullen. Daarnaast  richten wij ons op een duur van maximaal 1 dagdeel voor het Team Assessment om het betreffende team minimaal te belasten, omdat wij goed snappen dat tijd kostbaar is en de druk op de operatie groot. Hiermee hopen wij dat het Team Assessment een aantrekkelijke interventie wordt die veel oplevert, waar deelnemers een leerzame en prettige ervaring krijgen en waaraan zij gemotiveerd zijn om deel te nemen. Tevens biedt het assessment een basis voor verdere teambuilding.

Meer weten?

Is investeren in uw team een juiste optie? Wij denken van wel. Teams zijn meer dan de som der delen, echter kunnen er allerlei factoren een reden zijn waardoor het teampotentieel niet tot uiting komt.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor een teamassessment?

Neem contact op met Ypsylon

[email protected]